Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 

 

15.Dic.2021: هیچ میدانیدتختهنردچگونه و توسط چه کسی ابداع شد
هیچ میدانیدتختهنردچگونه و توسط چه کسی ابداع شدو چه فلسفه زیبا و عبرت آموزی در پس آن نهان است؟

تختهنردتوسط بزرگمهر ابداعشد و اما داستان پیدایشش:

در زمان پادشاهی انوشیروان خسرو پسر قباد، پادشاههند دیورسام بزرگ برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری خود شطرنجیرا که مهره های آن از زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایایی نفیس به دربارایران فرستاد و تختریتوس دانا را نیز گماردهء انجام این کار ساخت.

اودر نامه‌ای به پادشاه ایران نوشت: از آنجا که شما شاهنشاه ما هستید، دانایانشما نیز باید از دانایان ما برتر باشند. پس یا روش و شیوهء آنچه را که به نزدشما فرستاده‌ایم (شطرنج) بازگویید و یا پس از این ساو و باج برای ما بفرستید.

شاه ایران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هیچ یک از دانایان در این چندروز چاره و روش آن را نیافت، تا اینکه روز چهلم بزرگمهر كه وانترین وزیرانوشیروان بود به پا خاست و گفت: این شطرنج را چون میدان جنگ ساخته‌اند كه دوطرف با مهره های خود با هم می‌جنگند و هر كدام خرد و دوراندیشی بیشتری داشتهباشد، پیروز می‌شود. و رازهای کاملبازیشطرنج و روش چیدن مهره ها را گفت.

شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس از آنتختریتوس با بزرگمهر بهبازیپرداخت. بزرگمهر سه بار برتختریتوس پیروز شد.

روز بعد بزرگمهرتختریتوس را به نزد خود خواند و وسیلۀبازیدیگری را نشانداد و گفت: اگر شما این را پاسخ دادید ما باجگزار شما میشویم و اگر نتوانستیدباید باجگذار ما باشید. دیورسام چهل روز زمان خواست، اما هیچ یک از دانایان آنسرزمین نتوانستند وین اردشیر را چاره گشایی کنند و به این ترتیب شاه هندوستانپذیرفت كه باجگذار ایران باشد.فلسفه پیدایش

30مهره : نشان گر 30 شبانه روز یک ماه

24 خانه :نشان گر 24 ساعت شبانه روز

4قسمت زمین :4 فصل سال

5 دستبازی: 5 وقتیک شبانه روز

2 رنگ سیاه و سپید : شب و روز

هر طرف زمین 12 خانه دارد : 12ماه سال

تختهنرد : کره زمین

زمینبازی : آسمان

تاس :ستاره بخت واقبال

گردش تاس ها : گردش ایام

مهره ها: انسان ها

گردش مهره در زمین:حرکت انسان ها (زندگی)

برداشتن مهره در پایان هربازی: مرگ انسانهااعداد تاس :

1 -یکتایی و خداپرستی

2 - آسمان و زمین

3 - پندار نیک ؛ گفتار نیک ، کردار نیک

4 - اباختر (شمال) ، نیمروز (جنوب)، خاور(شرق)، باختر (غرب)

5 خورشید، ماه ، ستاره ، آتش ، رعد (ابر و باد و مه و خورشید و فلک)

6 -شش روزآفرینش

Vartanian

 
Il sito Zatik.com è curato dall'Arch. Vahé Vartanian e dal Dott. Enzo Mainardi;
© Zatik - Powered by Akmé S.r.l.