Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 

 

25.Gen . 2024: Alok prkma pagina Hrsnd Nazariants Casamasxima
ՔՇԱԲԹԻ,

ՍՓԻՒՌՔ

Իտալահայ համայնքից նորոյթներ՝ ճրտ. Վ. Վարդանեանի ասուլիսով

Ոչ հեռու անցեալում «Ալիք»-ը նիւթեր է յանձնել յարգելի ընթերցողների ուշադրութեան իտալահայ համայնքի վերաբերեալ, ի մասնաւորի այնտեղ աշխատող «Զատիկ» կենտրոնի (կայքէջ) ուղղութեամբ, որի պատասխանատուն է հռոմաբնակ իրանահայ ճրա. Վահե Վարս Վարդանեանը: Իր Թեհրանում մ գտնվելու առիթով ունեցանք նորույթներով յագեցած հարցազրույց, որը ներկայացնում

Հ. - Յարգելի պրն. Վարդանեան, անցեալ տարի իտալացի մասնագետ ճարտարապետների հետ Իրան հրա- փրել այցելելուց յետոյ, որին անդ րադարձել ենք ժամանակին, ի՞նչ նորություն ունեք այս անգամ՝ մեզ

առիթի համար, պիտի յիշատակել, որ 2012.20 hp htye պաշտոնական հանդիպում արարո- զութիւն՝ մասնակցութեամբ իտալա հայ մշակութա-բարեկամական միա- թիւնների, «Զատիկ» կենտրոնի, Իտալիայի հարաւում գտնող կարգա Հինս թինարդիի մշակութային կցորդ Ֆրանչեսկո Վարիչլիայի: Այս արարողութիւնը կայացած Պոլսում ծնւած եւ Իտալիայում ապրած ու ստեղծագորեան Ganga Նա 1906 թ. ներկայացւեց Նոբելեան

«Նռան պարտեզ»-ում մրցանակին՝ Իտալիայի կողմից, սակայն ընթացք չստացած լինելով Պոլսում ծնւած իրանահայ

թիւնը՝ նրա սիմոլիկը դպրոցին պատկանելու համար, իսկ շախմռոցիկը գրական գեղարւեստական դպրոցը ձիգ տարիներում

Բարեբախտաբար, վերջերս կրկին jajo mbubj hepp (pinky) New

pháp

ներ՝ կուսակցութեանց ներկայացու- ցիչներ, ՀՀ Հիւպատոսական ներկա յացուցիչ Գինդրա Բուշութեանը, թեան ներկայացուցիչ պրոֆ. Պայքար Upewestwb ու ես որպես «Զատիկ» Եռագույն դրոշի յանձնումով (Հա-

յաստանի Հանրապետութեան) մեկ նարկեց քաղաքապետարանի շենքի Քաղաքացիներն ու նրան մաակից ճանաչողները ելոյթներ ունեցան այդ մեծ բանաստեղծի` վերաբերմունքի կեց անձի եւ սովորութիւնների վերա- թերեալ։ Համաձայն նրանց՝ մի օր ողջ

արժանացած այդ քերթողը կեանքի վերջին տարին»- րում բնակչում էր գետ հափորային նկուղում, լույսի գից, ապրում ցնցոտիների

գունաւոր նկարով: Հ - Ի՞նչ կասեիք լիայի կողմից Ցեղասպանութեան ճանաչման ուղղութեամբ տարվելիք աշխատանքների մասին: Պ.- Այս հարցի պատասխանը վերա

զութիւններին։ Ըստ Արա Զարեանի, որի նիւթը «Ալիք»-ը լույս է ընծայել է Իտալիայի խիզախ զաւակ Ջիա- կոմմա Գորինիին, որը Հայոց Մեծ Հիւպատոսն էր Իտալիայի եւ Երիա թուրքերի կազմակերպած զանգւա-

նային բռնագաղթերի ականատեսը: Այդ օրերում Ջիակոմմո Գորինին սաիպւած (քաղաքական մասին իր տեսած մանրամասն տեղե- նկարագրութիւն шиппевшир Стопpp, opp Spig դարձաւ Սեւրի, Ժնեւի Logwhp diskwy Այսօր, փաստորեն, Ցեղասպանու

թեան ճանաչման պաշտոնական որս չում են ընդունել Իտալիայի շուրջ 60 Միլանի, Ջենովայի, Ֆլորենցիայի, Ծաւդովայի, Ռուհնայի, Բելլունայի, Ուդինեի, Պապովայի, Վենհարկի Բանիակալաղայի, Կամպոնադարայի, Ֆալենցայի Միրայի, Ասիագոյի քաղաքապետա բանները, ինչպէս նաեւ՝ Իտալիայի րակցութիւնը եւ Լոմբարդիա նահան չի խորհուրդը: 1988 թ. Իտալիայի տարբեր հոսանքներ ներկայացնող 270 joy Abqmeyardwe than Garranzetcks առաջարկ է ներկայացնել Իտալիայի μπράρφωμαλιες: 2000 μ. Պատգ խորհուրդը ակնառու մեծամասնու- թեամբ բանավել է ընդունել Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման վերա

ԱԹԵՐ

183 (217

Pepf yo pumpetiyanatore file oce թիւն եւ ուրիչ կառույցներ ու ներ ապրած աշխատանքների թե- թումով Ցեղասպանութեան պաշտպ մշակութային ազգային փոխադարում յարաբերութիւնների աճման ու զար գացման ի նպաստ՝ Կազղամասիմա քաղութում, բորատեe de poակապէս գործնական առումով ի խնդիր ժա մանակին Իտալիա գաղթած հայու թեան պատմական յիշողութեան որը կոչելու է «Նռան պարտեզ»:

Սույն պրոյեկտի իրականացման համար առաջարկել է, որ ես, իբրեւ ճարտարապետ, քաղաքապետարանին ներկայացնեմ մի նախագին։ Հ. - Մի քիչ բացատրութիւն ուժը

սան պարտեզ»-ի վերաբերեալ յաւերժացման համար` ի նկատի է կաւոր բանաստեղծ Վարանդի ուներ բող քերթողական» քանդակը, որը ժամանակին գրուել է նրա մահւան Du Varand a Hrand, alla sua anniversario:

«Նրան պարտէզո-ի համար ի Լիշեցնող մի փորք պարտէզի կենտրո նում։ «Նան պարտէզի մէջ լինելու են զանազան սիմւոյներ, որոնք you -

Իտալիայի ժամանակի հանրապետութեան նախագահը, Վ. Վարդանեանի նորաոճ պատկերում նամակ նամակադրոշմի սկադրոշմի թողարկման նպատակով

Նունենին ընտրւել է որպես մի բոլոր կրոնների կողմից, ուրեմն՝ համարւում է գլխաւոր խորհրդանիշ: frors. mradig foms pmbya f Հաներ՝ կարմիրով: Կան 12 ուստը- մակներ՝ դրա հաւայուն մակերեւոյ թում, պարտէզի կենտրոնի մեջ։ դրանց դեղին լույսը շատակի սպիտակին ձուլելիս՝ յիշեցնում է (Շար. 9-րդ էջում)

3. Մեսրոպ վրդ. Պարսամեանը եւ Եկեղեցիների համաշխարհային խոր- Հարդի գլխաւոը քարտուղարի տեղա կալ դոկտ. Իզաբէլ Ապաւտ Փի

Հայոց Ցեղասպանութեանը նւիր ւած նխթերի ցուցադրութիւնը կըտ զալում կը կազմակերպւի նաև այլ երկրներում։

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին Տեղեկատական համակարգ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ժնեւում բացւել է Հայոց Ցեղասպանութեանը նւիրւած

ցուցահանդէս

Որպէս խառնակ՝ ցուցահանդէսի supay thip Imput up be upon her

քապետարաններ, ճանաչել են 1915 թ. Մեծ Ցեղասպանու lda lifuntytiph եւ անժխտելի իրողությունը

my 500 (24. 72 19) popmypn ցուցահանդէս e spread 20-րդ դարի առաջին Ճեղասպանութեանը՝ Հայոց Մեծ Եղեռնին։ Ցուցահանգ է որ կապ մակերպել էին Մայր Աթոռ Ս. Է միածնի արխիւը եւ Հայաստանձան Կլոր սեղան Հիմնադրամը՝ աջակցու համաշխար

Թեմատիկ ցուցավահանակների ներկայացւեցին պատմական ամ նութեան վերաբերեալ արխիւային վաւերագրեր ու լուսանկարներ, համաշխարհային մամուլի էջերում

տպագրւած յօդւածներ. Եղեռնը վերապրած հայորդիների վկայու- թիւններ, Քրիստոնէական Եկեղեցի ների պետերի գրութիւններ. Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչած են

Ցուցահանդէսինի թերում տեղ են qary banks were wնգամ հրապա թակազարիխային նիւթեր, ինչպէս օրինակ՝ Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքի

ԼԻԲԱՆԱՆ

«Համազգային»-ի «Քնար» պարախումբը՝ Ինդոնեզիայում

«Ազդակ»- Մ իդ: ոչ կառավար լով «Համազգային»-ի «Arpa yur մայրաքաղաք Ջակարտային կից

վրացական, գնչուական te

Հիւրընկալ կազմի բարձր Commen երիտասարդները աւելի առոյգ եւ

ֆեարո-ի ասնի առիթով կազմա կերպւած փառատոնին: Տաս օրերի ընթացքում նա պարախումբը «Ֆանտաստից գիտը խա շաs-ի անուն տակ ներկայացրեց Լիբանանը եւ հրամցրեց Հայկական

րողացան հազարաւոր հանգիստան»- ների գնահատանքին արժանանալ։ չոլ փարքը-ը հանգստի եւ փոքրերի կարճանքի մի մեծ համալիր է, որը տարեկան 30 (Շար. 7-րդ էջում)

Vartanian

 
Il sito Zatik.com è curato dall'Arch. Vahé Vartanian e dal Dott. Enzo Mainardi;
© Zatik - Powered by Akmé S.r.l.