Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 

 

11.03.2021: Haf Sin Persiano . Zoroastriani Di Danimarca .
امشاسپندان و هفت سین
🔥🌺🔥🌺🔥🌺🔥🌺🔥🌺🔥🌺🔥🌺

مردم دوران باستان با چیدن سفرۀ هفت سین نوعی مراسم آیینی برای هفت امشاسپند( فیروزه های اهورا مزدا) اجرا می کردند و آنچه روی سفره هفت سین قرار می دادند در حقیقت هر یک نماد یکی از این هفت سِپَند بوده است. شاید طی تاخت و تازهای بیگانگانی که سعی در نابودی فرهنگ این سرزمین داشتند، مردم برای حفظ این آیین باستانی خود ترجیح دادهاند به جای استفاده از واژههای هفت سپند، با حرف آغازینِ واژۀ سپند که حرف الفبایی سین است، نام رمزگونه و اختصاری هفت سین را جانشین کنند
🔥🌹🔥🌺🌹🔥🌺🔥🌹🔥🌺🌹🔥🌺🔥
واژۀ اَمشاسپند در پهلوی به صورت امهراسپند (amhraspand)و در اوستا به صورت اَمِشَ سپِنتَ (a-mvSa-spvnta-) آمده است. این واژه از دو جزء تشکیل شده است. جزء اول یعنی اَمِشَ صفت و به معنی بی مرگ، نامیرا، جاوید و جزء دوم آن یعنی سپِنتَ به معنی مقدس است.در فارسی نو، این واژه به سِپَند و اِسفَند تبدیل شده است. هر یک از امشاسپندان دارای دو نقش اند، یعنی یک نقش در عالم مینوی و یک نقش در عالم مادی دارند
🔥🌺🌹🌺🔥🌹🌺🔥🌹🌺🔥🌹🌺🔥

نماد بهمن
بهمن نگاهبان (موکل )بر جانوران سودمند یعنی چهارپای بر زمین رونده، ماهی در آب شنا کننده ومرغ در هوا پرواز کننده است.بنابراین، ماهی نماد همۀ آبزیان و تخم مرغ نماد همۀ پرندگان است. علاوه براین، در پاره ای از نقاط ایران بر سر سفرۀ هفت سین شیر گاو یا گوسفند نیز می گذارند

نماد اردیبهشت
اردیبهشت را به گیتی آتش خویش است. آتش چراغ یا شعلۀ شمع بر سر سفرۀ هفت سین نماد این ایزد است.

نماد شهریور
سکه بر سر سفرۀ هفت سین نماد ایزد شهریور است، چون او در جهان مادی موکل بر فلز است.

نماد اسفند
تغییراتی که وسایل جدید در زندگی مردم پیش آورده باعث شده که در حال حاضر نماد ایزدبانو اسفند از سفره های هفت سین در پاره ای از مناطق ایران حذف شود. در چندین دهه پیش، مردم برای گذاشتن شمع بر سر سفرۀ هفت سین، نه از شمعدان، بلکه از سینی یا دیس استفاده می کردند. به این ترتیب که از محل تمیزی خاک بِکر می آوردند و آن را با آب تمیز مخلوط کرده و از آن گِل نسبتاً سفتی درست می کردند و می گذاشتند تا خودش را بگیرد. بعد شمع های هفت سین را به اصطلاح در آن ظرف می کاشتند و صبر می کردند تا گِل کاملاً خشک شود. این خاک نماد ایزدبانو اسفند بود. هنوز در بعضی از نقاط ایران، مخصوصاً در جوامع کوچکتر، این رسم حفظ شده است.

نماد خرداد و امرداد
نماد خرداد بر سر سفرۀ هفت سین آب است، چون او در جهان مادی موکل بر همۀ آب های جهان است. سبزۀ هفت سین و هر نوع گل و گیاهی که بر سر سفرۀ هفت سین گذاشته می شود، نماد ایزد امرداد است، زیرا او در جهان مادی موکل بر همۀ رستنی ها و گیاهان است.

پیام معنوی، انسانی و اخلاقی نهفته در فلسفۀ هفت سین پیامی جهانی برای همۀ نسل های بشر در همۀ دوران ها و در همۀ مکان هاست و نوروز فرصتی برای از نو اندیشیدن به این امر فراهم می کند که فقط در پرتو نور و روشنایی، یعنی خرد ناب ازلی و ابدی اهورا مزدا، و با حاکم ساختن اندیشۀ نیک (بهمن) و راستی ( اردیبهشت) است که می توان در زندگی این جهانی به آرمانشهر (شهریور) دست یافت، شایستۀ گام نهادن به بهشت خداوندی و با صبر و بردباری (اسفند) به کمال (خرداد) و جاودانگی (امرداد) رسید.
🔥🌺🌹🔥🌺🌹🔥🌺🌹🔥🌺🌹🔥🌺🌹🔥🌺🌹
و اکنون هفت سین ..

* سیر نماد اهورا مزدا

* سبزه نشان پاکی بیکران است.

* سیب نشان باروری و پرستاری و سلامتی است.
* سنجد نشان از دلبستگی که بو وشکوفه آن نماد دلدادگی است

* سرکه نماد جاودانگی و همیشگی است.

* سمنو (مایه خمیر) که نماد زایش و باروری گیاهان است

* سماق چاشنی زندگی نشان باران و طراوت است خود طراوت و نشاط به همراه دارد.

Vahe Massihi Vartanian

 
Il sito Zatik.com è curato dall'Arch. Vahé Vartanian e dal Dott. Enzo Mainardi;
© Zatik - Powered by Akmé S.r.l.