Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 

 

Crocefisso nel 641 si trovava a Tabriz (Sotto la Fondazione del Castello ARK ALISHAH) riportato Da Khosrow Parviz ;قلعه تبريز-زندان صليب مقدس به اسارت رفتهقلعه تبريز-زندان صليب مقدس به اسارت رفته
قلعه تبريز-زندان صليب مقدس به اسارت رفته
Crocefisso nel 641 si trovava a Tabriz (Sotto la Fondazione del Castello ARK ALISHAH) riportato Da Khosrow Parviz ;
Սուրբ խաչը 641 Սուրբ խաչը 641 թվականին Յերըւմսաղենից Թավրիզ է բերված

تبريز – خليفه گري ارامنه آذربايجان – در فاصله 100 متري خليفه گري ارمنيان آذربايجان به سمت شرق قلعه تاريخي شهر كهن تبريز قرار گرفته كه به نام طاق يا ارك تبريز شهرت دارد. محلي كه طبق احاديث، خسرو آپرورز دوم (پرويز) شاه پس از اشغال اورشليم در سال 614 م. و به اسارت و غنيمت گرفتن صليب چوبي حضرت عيسي (ع) آنرا در آن محل نگاه داري مي كرد. قعله امروز بناي قرن هفتم نيست‌، اما امكان دارد كه در محل اين ساختمان پيشتر قلعه ديگري وجود داشته كه صليب چوبي در آن نگاه داري مي شده است.
كهن بودن و ارزش تاريخي شهر تبريز به اندازه يك پله مهم افزونترمي شود، و اين به سبب محل اسارت و زنداني بودن مقدسترين شي و ابزار مسيحيت، يعني صليب نجات بخش عيسي مسيح (ع) است.
اين قلعه تاريخي كه با هيبت بلند قامت و ظاهر اسطوره اي خود بر ساختمانهاي اطراف سايه مي افكند، بر سر راه هر روزه كسي است كه به خليفه گري ارمنيان وارد مي گردد. اما، پيش از جشن مذهبي «خاچ وراتز» (صعود صليب) در روز شنبه، 14 سپتامبر، رهبر مذهبي ارامنه آذربايجان خليفه گريگور چيفتچيان بار ديگر به زيارت قلعه رفت و از نيروي روحاني اين عيد مذهبي و الهام مقدس و حيات بخش از صليب بهره ها برد. در ذيل بخشي از مطالعات خليفه را درباره اسارت و در بند كشيده شدن صليب مقدس در قلعه را ارائه مي كنيم:
«درباره اين حديث در ضمن منبعي در نوشته هاي هاكوپ گارنتسي داريم. كه دركتاب «اماكن (تاريخي) ارمنيان ماورا» مي نويسد: قيصر مومن هراكليوس، هنگامي كه در سال 608 م. در بيزانس بر تخت سلطنت مي نشيند، با سپاهي بزرگ به تبريز مي آيد، به خاطر اينكه به فرمان خسرو پرويز، سردار او خوسيا با گذشتن از آنجا به شهر اسكندريه مصر رسيد و پس از ويران ساختن كشور عربها با غنايم بسيار در راه بازگشت به شهر اورشليم وارد شده و پس از به شمشير كشيدن بسياري از مسيحيان، ‌تمامي اشياء مقدس را برداشته، كشيشان و پدران روحاني زيادي را به اسارت گرفته براي خسرو شاه بت پرست به تبريز مي آورد. در ميان اشيا و ابزار به غنيمت برده شده، صليب را هم كه برفراز تپه جلجتا، عيسي مسيح از آن به دار آويخته شد را همبا خود به تبريز مي آورد». (منبع كتاب «اماكن (تاريخي) ارمنيان ماورا» (نشر ك. گوستانيانس، چاپ شهر اجميازين مقدس، سا ل 1903 م.، ص 27).
طبق همين منبع، قيصرهراكل (هراكليوس) باگذشتن از تبريز تا منطقه آرتاز، شهر ماكو و سپس به خوي مي رود. قيصر در خوي اردو ميزند، ‌تا بقيه سپاه نيز از راه برسد و به لشكر او ملحق شود. سپس با سپاه بزرگي به ولايت هاتسونياتس مي رسد. مكاني كه اينك آبادي چورس است (منطقه دشت آواراير) چورس ويرانه هاي تاريخي مهم و بسياري دارد و در اين مكان است كه بيورق بانو (پرنسس سيونيك) به استقبال او مي آيد.
حوادث بعدي تاريخي،‌ ديگر آشنايند. بخش ارمني سپاه بيزانس رومي –يوناني نيز با رهبري مژژ گنوني (سردار ارمن) به كمك هراكليوس مي آيد تا بر خسرو شاه غلبه كنند و در تاريخ 628، ثروت معنوي و بي نهايت پر ارزش مسيحيت، يعني صليب مقدس را به اورشليم باز گردانند. صليبي كه مسيح عيسي با ريختن خون بي گناه خويش بر آن، ارزش روحي-رواني مومنان بسياري را بنا نهاد.
«اي كاش، روزي اين قلعه تاريخي هم زيارتگاه تمامي مسيحيان شود. در ضمن پس از به عهده گيري رهبري مذهبي خليفه گري ارمنيان ديده ايم كه چگونه نهادهاي ميراث فرهنگي و باستانشناسي ايران، فعاليتهاي گسترده اي در راستاي بازسازي و تعميرات تخصصي اين قلعه را به ثمر مي رسانند».

Սուրբ խաչը 641
Սուրբ խաչը 641 թվականին Յերըւմսաղենից Թավրիզ է բերված

Tabriz fortezza-prigione di Santa Croce è stato sequestrato
Tabriz - califfato Armeno Azero - califfato armeno a meno di 100 metri dell'antica città di castello storico Tabriz situato ad ovest ad est, in nome della volta o Arg di Tabriz noto. Secondo le tradizioni locali, Prvrz Cosroe II Parviz Re dopo l'occupazione di Gerusalemme nel 614 dC. E per catturare e cattura la croce di legno che Gesù (pace su di lui) è stato quello di tenerlo in posizione. Oggi l'edificio non è QLH VII secolo, ma è possibile che c'era un castello sul sito della croce di legno ex edificio dove è conservato.

il valore antico e storico Tabriz come un importante passo Afzvntrmy, e che la causa della schiavitù e prigionia più sacro oggetto e strumento del cristianesimo, la croce, salvare Gesù Cristo (pace su di lui).
Il castello storico con una figura alta, apparentemente mitica gettano un'ombra su edifici circostanti, il modo in cui ognuno che è entrato il califfato armeno. Ma, prima della festa religiosa "Vratz Khach" (arrampicata Croce) il Sabato, 14 settembre leader religioso degli armeni dell'Azerbaigian, Gregory Khalifa Chyftchyan ancora una volta è andato a visitare il castello di forza spirituale e l'ispirazione di festa religiosa sacra e la vita della sezione trasversale trasportato. Nella parte che segue degli studi Califfo sul prigioniero e incatenato Santa Croce nel castello offriamo:
"A proposito di questa tradizione hanno anche una fonte negli scritti di Hakvp Garntsy. Il libro "Luoghi (historical) Tiki armeni", scrive il pio imperatore Eraclio, quando nel 608 dC. Bizantina siede sul trono, con un grande esercito permanente è da Tabriz, perché il comando di Cosroe Parviz, comandante della città egiziana di Alessandria, dove ha Khvsya di attraversare arrivato dopo la distruzione del paese arabo con molti trofei sulla strada entrato in Gerusalemme e poi tirare la spada molti cristiani, oggetti sacri rimosso, sacerdoti, padri catturato molti dei re pagano Cosroe portato a Tabriz. Tra gli oggetti sequestrati e gli strumenti utilizzati, croce sulla collina del Calvario, Gesù è stato appeso al vostro HmBa portato a Tabriz. " (Mnb libro "Luoghi (historical) Tiki armeni" (una pubblicazione. Gvstanyans, stampa Ajmyazyn città santa 1903 dC., P. 27)
.
Secondo la fonte, Qysrhrakl (Eraclio) BaGzshtn da Tabriz a zona Rtaz, la città di Maku e Khoy è quindi. Kaiser campeggio nella natura dà al resto dell'esercito a venire e unirsi al suo esercito. Poi, con un grande esercito per la provincia è Hatsvnyats. Ora il villaggio è il luogo dove Churs (plain Varayr) Churs importanti rovine storiche e molti, e questo è dove Byvrq Lady (Principessa Syunik) lui viene accolto.

Eventi in prospettiva storica, non più familiare. Armena -Yvnany esercito con i leader della romana bizantina Mzhzh Gannon (Sardar armeno) per aiutare ad affrontare il re Cosroe Eraclio esce su 628, estremamente preziosa ricchezza spirituale e il cristianesimo, il ritorno di Santa Croce in Gerusalemme. La croce che Cristo Gesù ha versato il suo sangue innocente, il valore psicologico stabilito molti credenti
"Vorrei, un giorno, questo storico castello è un luogo di pellegrinaggio per tutti i cristiani. Inoltre, dopo che la leadership religiosa di un patrimonio culturale armeno califfato e istituzioni archeologiche hanno visto come l'Iran, estese attività verso la ricostruzione e la riparazione del castello di portare a buon fine ".
Սուրբ խաչը 641 Սուրբ խաչը 641 թվականին Յերըւմսաղենից Թավրիզ է բերված

v,v

 
Il sito Zatik.com è curato dall'Arch. Vahé Vartanian e dal Dott. Enzo Mainardi;
© Zatik - Powered by Akmé S.r.l.