Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 

 

قلعه تبريز-زندان صليب مقدس به اسارت رفته
Castle Ark Alishah - Tabriz prison have captured the Holy Cross. Nel maggio del 614 d.C. i persiani conquistarono Gerusalemme, togliendola ai bizantini. "Deus vult": La Prima Crociata.http://www.maat.it/livello2/prima-crociata.htm
تبريز خليفه گري ارامنه آذربايجان در فاصله 100 متري خليفه گري ارمنيان آذربايجان به سمت شرق قلعه تاريخي شهر كهن تبريز قرار گرفته كه به نام طاق يا ارك تبريز شهرت دارد. محلي كه طبق احاديث، خسرو آپرورز دوم (پرويز) شاه پس از اشغال اورشليم در سال 614 م. و به اسارت و غنيمت گرفتن صليب چوبي حضرت عيسي (ع) آنرا در آن محل نگاه داري مي كرد. قعله امروز بناي قرن هفتم نيست‌، اما امكان دارد كه در محل اين ساختمان پيشتر قلعه ديگري وجود داشته كه صليب چوبي در آن نگاه داري مي شده است.
كهن بودن و ارزش تاريخي شهر تبريز به اندازه يك پله مهم افزونترمي شود، و اين به سبب محل اسارت و زنداني بودن مقدسترين شي و ابزار مسيحيت، يعني صليب نجات بخش عيسي مسيح (ع) است.
اين قلعه تاريخي كه با هيبت بلند قامت و ظاهر اسطوره اي خود بر ساختمانهاي اطراف سايه مي افكند، بر سر راه هر روزه كسي است كه به خليفه گري ارمنيان وارد مي گردد. اما، پيش از جشن مذهبي خاچ وراتز (صعود صليب) در روز شنبه، 14 سپتامبر، رهبر مذهبي ارامنه آذربايجان خليفه گريگور چيفتچيان بار ديگر به زيارت قلعه رفت و از نيروي روحاني اين عيد مذهبي و الهام مقدس و حيات بخش از صليب بهره ها برد. در ذيل بخشي از مطالعات خليفه را درباره اسارت و در بند كشيده شدن صليب مقدس در قلعه را ارائه مي كنيم:
درباره اين حديث در ضمن منبعي در نوشته هاي هاكوپ گارنتسي داريم. كه دركتاب اماكن (تاريخي) ارمنيان ماورا مي نويسد: قيصر مومن هراكليوس، هنگامي كه در سال 608 م. در بيزانس بر تخت سلطنت مي نشيند، با سپاهي بزرگ به تبريز مي آيد، به خاطر اينكه به فرمان خسرو پرويز، سردار او خوسيا با گذشتن از آنجا به شهر اسكندريه مصر رسيد و پس از ويران ساختن كشور عربها با غنايم بسيار در راه بازگشت به شهر اورشليم وارد شده و پس از به شمشير كشيدن بسياري از مسيحيان، ‌تمامي اشياء مقدس را برداشته، كشيشان و پدران روحاني زيادي را به اسارت گرفته براي خسرو شاه بت پرست به تبريز مي آورد. در ميان اشيا و ابزار به غنيمت برده شده، صليب را هم كه برفراز تپه جلجتا، عيسي مسيح از آن به دار آويخته شد را همبا خود به تبريز مي آورد. (منبع كتاب اماكن (تاريخي) ارمنيان ماورا (نشر ك. گوستانيانس، چاپ شهر اجميازين مقدس، سا ل 1903 م.، ص 27).
طبق همين منبع، قيصرهراكل (هراكليوس) باگذشتن از تبريز تا منطقه آرتاز، شهر ماكو و سپس به خوي مي رود. قيصر در خوي اردو ميزند، ‌تا بقيه سپاه نيز از راه برسد و به لشكر او ملحق شود. سپس با سپاه بزرگي به ولايت هاتسونياتس مي رسد. مكاني كه اينك آبادي چورس است (منطقه دشت آواراير) چورس ويرانه هاي تاريخي مهم و بسياري دارد و در اين مكان است كه بيورق بانو (پرنسس سيونيك) به استقبال او مي آيد.
حوادث بعدي تاريخي،‌ ديگر آشنايند. بخش ارمني سپاه بيزانس رومي يوناني نيز با رهبري مژژ گنوني (سردار ارمن) به كمك هراكليوس مي آيد تا بر خسرو شاه غلبه كنند و در تاريخ 628، ثروت معنوي و بي نهايت پر ارزش مسيحيت، يعني صليب مقدس را به اورشليم باز گردانند. صليبي كه مسيح عيسي با ريختن خون بي گناه خويش بر آن، ارزش روحي-رواني مومنان بسياري را بنا نهاد.
اي كاش، روزي اين قلعه تاريخي هم زيارتگاه تمامي مسيحيان شود. در ضمن پس از به عهده گيري رهبري مذهبي خليفه گري ارمنيان ديده ايم كه چگونه نهادهاي ميراث فرهنگي و باستانشناسي ايران، فعاليتهاي گسترده اي در راستاي بازسازي و تعميرات تخصصي اين قلعه را به ثمر مي رسانند.
http://www.alikonline.ir/images/stories/2013/september/19/8.pdf

v.v

 
Il sito Zatik.com è curato dall'Arch. Vahé Vartanian e dal Dott. Enzo Mainardi;
© Zatik - Powered by Akmé S.r.l.